مسابقه حدیث معرفت ویژه ماه مبارک رمضان (برگرفته از مفاهیم غنی ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان)